Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne -usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Oferta
Odgrzybianie
Galeria Grzybów Pleśniowych
Odgrzybianie Budynków
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów, Czyszczenie Elewacji
Izolacje Przeciwwilgociowe
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Najczęściej zadawane pytania
Wyszukaj w Serwisie
Polecane Strony
Mapa Serwisu
Obszar Działania
Dane Adresowe
Polityka prywatności
grzyby-waigel-02-06-2008 039.jpg
2-lata-gwarancji.jpg
ekspertyzy.jpg
Tagi witryny
odgrzybianie waigel odgrzybianie ścian odgrzybianie murów odgrzybianie drewna odgrzybianie mieszkań suchy dom odgrzybianie opole odgrzybianie kraków odgrzybianie wrocław usuwanie pleśni osuszanie odgrzybianie katowice ekspertyzy odgrzybianie łódź odgrzybianie warszawa myko czyszczenie dachów odgrzybianie poznań czyszczenie elewacji
Polecane Strony
odgrzybianie murów, pleśń
odgrzybianie drewna
odgrzybianie mieszkań
Izolacje wodochronne
odgrzybianie
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
zagrzybienie
odgrzybianie
Tag: mykologia Szukany tekst:
znaleziono 20 wynik(ów) Kolejność

  

 

Izolacje Przeciwwilgociowe - Osuszanie

Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania s? nara?one na dzia?anie wilgoci z ró?nych kierunków i w ró?nym nat??eniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje si? poprzez wykonanie izolacji wodochronnych.Izolacje wodochronne, ze wzgl?du na to przed jak? wilgoci? chroni? dziel? si? na :izolacje przeciwwilgociowe – chroni?ce fundamenty, ?ciany, stropy i tarasy przed wod? nie wywieraj?c? ci?nienia,izolacje przeciwwodne -zabezpieczaj? przed wod? pod ci?nieniemizolacje parochronne – chroni? przed przenikaniem pary wewn?trz pomieszcze?Ze wzgl?du na kierunek jaki odcina przedostawanie si? wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dziel? si? na :poziome – zwykle uk?adana na powierzchni stóp i ?aw fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dost?p przenikania wody pionowo do budynkupionowe – uk?adana na bocznych ?cianach fundamentowych, zabezpiecza przed nap?ywem wody w kierunku poziomym

Elementy budynku zag??bione w ziemi mog? by? izolowane:izolacj? typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje si?, gdy budynek jest posadowiony powy?ej zwierciad?a wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacj? poziom? stanowi? folie , papy , a izolacj? pionow? uk?ada si? na p?aszczyzny pionowe pokrywaj?c je lepikami, emulsjamiizolacj? typu ci??kiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poni?ej zwierciad?a wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje si? wielowarstwowe ok?adziny zewn?trzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ?ciankami dociskowymi.Izolacje te ze wzgl?du na miejsce wykonania izolacji dziel? si? na:wanny zewn?trzne – wyst?puj? gdy budynek jest nara?ony na ci?g?e parcie wodywanny wewn?trzne – stosuje si? gdy obiekt jest zag??biony cz??ciowo poni?ej zwierciad?a wody gruntowejW przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest nara?ony na wzmo?one dzia?anie wody pod ci?nieniem wykonuje si? drena?, który odprowadza wody napieraj?ce na elementy budynków zag??bionych w gruncie.Drena? dzieli si? na :drena? opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasuj?cych budynek wod? i odprowadza do studzienek zbieraj?cychdrena? powierzchniowy – zbiera wod? od spodu pod?ogi piwnicy i odprowadza do drena?u opaskowego.Drena? opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak ,?e s?czek najwy?szy le?y powy?ej górnej kraw?dzi fundamentu i ze spadkiem oko?o 0,5% odprowadza wod? do studni zbiorczych znajduj?cych si? poza obr?bem budynku. Ca?y system jest u?o?ony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalno??.W przypadku, gdy woda gruntowa wyst?puje prawie pod pod?og? piwnicy lub, gdy pod budynkiem wyst?puj? przewarstwienia gruntu przesi?kliwego i nieprzesi?kliwego nale?y pod pod?og? zastosowa? drena? powierzchniowy. S? to s?czki u?o?one w obsypce filtracyjnej odprowadzaj?ce wod? do drena?u opaskowego.Metoda elektroiniekcji – eliminuje kapilarne podci?ganie wilgoci.Zalety metody w porównaniu z wykonaniem izolacji pionowej lub poziomej albo podcinaniem murów:nie narusza konstrukcji mo?na wykonywa? prace bez wykwaterowywania mieszka?cówCo to jest elektroiniekcja? Jest to wprowadzenie do murów ?rodków hydrofobowych , które przy u?yciu instalacji wpuszczonych w ?ciany elektrod, tworz? w murze poziom? przepon? blokuj?c? podci?ganie wody.Osuszanie wilgoci dora?nej przez zastosowanie pomp, nagrzewnicpo zalaniach w wyniku awarii instalacji wodnej po zalaniach wod? deszczow? w obiektach w czasie budowy lub po jej zako?czeniu z wilgoci technologiczny.

U?yteczne linki do stron bran?owych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ?cian| Usuwanie ple?ni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne

Izolacje wodochronne, izolacje przeciwwilgociowe, iniekcja krystaliczna, iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, odsalanie ścian, likwidacja wykwitów solnych to tylko niektóre usługi wykonywane przez naszą firmę. Izolacja pozioma (przepona pozioma) przecinająca drogi przenikania wody w murze metodami iniekcyjnymi tworzącymi przeponę poziomą wewnątrz muru stanowiącymi barierę dla podciąganej kapilarnie wilgoci – iniekcje wykonujemy grawitacyjnie lub ciśnieniowo.Iniekcja niskociśnieniowa stosowana najczęściej w murach starych, częściowo lub całkowicie zawilgoconych.Wykonujemy ją następująco: Po sprawdzeniu czy ściana nadaje się do iniekcji niskociśnieniowej (ściany myszą być wykonane z materiałów pełnych – wykluczone są np. pustaki, cegły „dziurawki itp.) rozpoczynamy prace przygotowawcze. Sprawdzamy grubość ściany, wyznaczamy punkty wierceń, sprawdzamy czy w ścianie nie ma elementów konstrukcji stalowych, zbrojenia, czy nie ma przewodów elektrycznych, rur wodociągowych czy elementów drewnianych.       pooszukiwanie elementów stalowych, elektrycznych ... oznaczanie miejsc wiercenia otworów wiercenie otworów montaż pakerów iniekcyjnych pompowanie środka hydrofobowegoNajczęściej skuwamy pasek tynku o wysokości około 40 cm, potem wiercimy otwory w które zostanie wpompowany środek hydrofobowy. Pompowanie środka iniekcyjnego odbywa się pod ciśnieniem 0,2 do 1,5 Mpa – w zaleśności od materiałów z których jest zbudowana ściana, ich jakości oraz wytrzymałości. Po wpompowaniu ścianę wymierzonej ilości preparatu hydrofobowego tworzy się w niej rodzaj poziomej bariery – przepona pozioma czyli izolacja wodochronna, która uniemożliwia podciąganie kapilarne wody, a tym samym niedopuszcza do zawilgocenia ścian powyżej izolacji poziomej.      Izolacja pionowa, izolacja pozioma wykonane prawidłowo.Kliknij na rys. aby powiększyć. Izolacja pozioma uszkodzona lub jej brak.Kliknij na rys. aby powiększyć. Brak izolacji pionowej, brak izolacji poziomej. Iniekcja wykonana z zewnątrz powyżej poziomu gruntu.Kliknij na rys. aby powiększyć.Iniekcja niskociśnieniowa jest polecana przez nas wszędzie tam gdzie moąna ją zastosować. Warunkuje ją spoistość ścian i zaprawy oraz grubość nie mniejsza niż 20 cm, po spełnieniu tych warunków izolacja wodochronna wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej jest doskonałym zamiennikiem dla metody mechanicznej podcinania murów i wykonania w powstałej szczelinie izolacji, która mimo doskonałych rezultatów jest mniej chętnie wykonywana. Podcinanie jest bardzo pracochłonne i ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku jakim są ściany nośne. Stosowana przez Waigla technologia iniekcji niskociśnieniowej została opracowana przez znaną i cenioną w całej Europie firmę Schomburg.Iniekcja grawitacyjna jest stosowana w ścianach o lekkim zawilgoceniu lub słabszym murze. Wykonujemy ją wszędzie tam gdzie z przyczyn technicznych nie można wpompowaś środka hydrofobowego pod ciśnieniem. Procedura przygotowawcza jest identyczna lecz po nawierceniu otworów zamiast wpompowywania środka pod ciśnieniem. Zamiast pakreów osadza się w ścianie lejki ze zbiornikami na p?yn hydrofobowy. Płyn spływa grawitacyjnie do otworów w ścianie, a z nich przez kapilary zostaje rozprowadzony po murze tworząc izolacje przeciwwilgociową zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wody. Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania czy lokale użytkowe narażone sż na działanie wilgoci z różnych kierunków i w różnym natężniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje się poprzez wykonywane izolacje wodochronne – izolacje przeciwwilgociowe.Poniżej kilka informacji o:Izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje parochronne, drena? opaskowy.izolacje przeciwwilgociowe – chroniące fundamenty, ściany, stropy i tarasy przed woda nie wywierającą ciśnienia,izolacje przeciwwodne -zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniemizolacje parochronne – chronią przed przenikaniem pary wewnątrz pomieszczeńZe względu na kierunek jaki odcina przedostawanie się wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dzieli się na :Izolacja pozioma – zwykle układana na powierzchni stóp i ław fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dostęp przenikania wody pionowo do budynku.Izolacja pionowa – układana na bocznych ścianach fundamentowych, zabezpiecza przed napływem wody w kierunku poziomym.Elementy budynku zagłębione w ziemi mogą być izolowane:izolacja typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje się, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacja pozioma to najczęściej folie, papy, a izolacja pionowa układa się na płaszczyzny pionowe pokrywając je lepikami, emulsjamiizolacja typu ciężkiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poniżej zwierciadła wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje się wielowarstwowe okładziny zewnętrzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ściankami dociskowymi.Izolacje te ze wzgl?du na miejsce wykonania izolacji dzieli się na:wanna zewnętrzna – występują gdy budynek jest narażony na ciągłe parcie wodywanna wewnętrzna – stosuje się gdy obiekt jest zagłębiony częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowejW przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest narażony na wzmożone działanie wody pod ciśnieniem wykonuje się drenaż, który odprowadza wody napierające na elementy budynków zagłębionych w gruncie.Drenaż dzieli się na:drenaż opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasujących budynek wodą i odprowadza do studzienek zbierającychdrenaż powierzchniowy – zbiera wodę od spodu podłogi piwnicy i odprowadza do drenału opaskowego.drenaż opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak, że sączek najwyższy leży powyżej górnej krawędzi fundamentu i ze spadkiem około 0,5% odprowadza wod? do studni zbiorczych znajdujących się poza obrębem budynku. Cały system jest ułożony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalność.W przypadku, gdy woda gruntowa wyst?puje prawie pod pod?og? piwnicy lub, gdy pod budynkiem występują przewarstwienia gruntu przesiąkliwego i nieprzesiąkliwego należy pod podłogą zastosować drenaż powierzchniowy. Są to sączki ułożone w obsypce filtracyjnej odprowadzające wodę do drenażu opaskowego.Osuszanie wilgoci doraźnej przez zastosowanie pomp, nagrzewnic po zalaniach:w wyniku awarii instalacji wodnej po zalaniach wodą deszczowąw obiektach w czasie budowy lub po jej zakończeniu z wilgoci technologicznych.Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie żcian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|   

 

 

Udzielamy porad budowlanych związanych z procesem przygotowania budowy, doboru materiałów i technologii, prowadzeniem remontów i adaptacji. Wyjaśniamy problemy wynikające z przepisów, a w szczególności z „Prawa Budowlanego”. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych ze wznoszeniem i eksploatacją obiektu budowlanego. 

 Przyjmujemy zlecenia na kierowanie budową od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego1) Pełnienie funkcji kierownika budowy2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i rozpoczęcie robótumieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami3) Zaplanowanie robótharmonogram robótzapotrzebowania na materiażyprzedmiaryrozliczenie zużycia materiałów4) Sporządzenie planu BIOZ zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skaład i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:a) określenie zasad post?powania w przypadku występienia zagroęenia,b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeńc) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakułację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.5) Prowadzenie robót budowlanych6) Doprowadzenie do odbiorów częściowychroboty zanikająceodbiory przewodów kominowych, instalacji7) Prowadzenie dokumentacji budowydziennik budowyksięga obmiarówprotokóły odbioru8) Przeprowadzenie odbioru końcowegopróby instalacjicertyfikaty i atesty na wyroby budowlaneW razie pytań prosimy o kontakt.

 

   Odgrzybianie budynków oraz wszystkich rodzajów pomieszczeń, odgrzybianie ścian, odgrzybianie mieszkań, odgrzybianie murów - Zwalczanie pleśni, grzybów i mchów z wszystkich rodzajów ścian. Odgrzybianie dachów, odgrzybianie podłóg i drewna, sufitów, elementów konstrukcji drewnianych, gipsowych itp. Proponujemy najnowocześniejsze technologie, skuteczne środki chemiczne, krótki czas realizacji zleceń. Gwarantujemy poufność informacji oraz najwyższą jakość usług. Pracujemy tylko na terenie Polski.Usuwamy grzyby domowe, pleśniowe, mchy, algi - Grzyb domowy tworzący puszysty nalot atakuje drewniane i organiczne materiały budowlane. Jego grzybnia wytwarza rozgałęzione sznury (patrz foto poniżej), za pomocą tych sznurów grzyb się rozprzestrzenia również po elementach betonowych i ceglanych. Sznury te przerastają spoiny i przenoszą grzyba między piętrami, z piwnic na parter, z dachów na poddasza. Grzyb ten powoduje rozkład drewna czyniąc szkody konstrukcyjne, a owocniki i przykry zapach mają ogromny wpływ na zdrowie mieszkałców zagrzybionych pomieszczeń.    Pleśnie (grzyby pleńniowe) często występują w miejscach narażonych na przemarzanie szczególnie w narożach. Atakują one tynki , powłoki malarskie i tapety. Waigel skutecznie likwiduje grzyby pleśniowe. Najczęściej bez kucia, remontów, bałaganu - kilka godzin pracy techników i po kłopocie.Powody powstania pleśni to: nadmierna emisja pary wodnej, kondensacja pary wodnej w wyniku osiadania na zimnych przegrodach budowlanych, niedrożna lub niewydajna wentylacja - przeczytaj -  izolacje wodochronne.Wpływ grzybów-pleśni na mieszkańców: alergie, choroby płuc, czynniki rakotwórcze Najczęściej spotykane grzyby domowe to między innymi: grzyb domowy właściwy znany też jako stroczek łzawy (stroczek rosisty) czyli Serpula lacrymans, grzyb piwniczny (Coniophora puteana), grzyb domowy biały (Poria vaporaria), grzyb kopalniany (Paxillus panoides), grzyb podkładowy (Lentinus lapideus), grzyb składowy (Peniophora gigantea), Powłocznik gładki (Corticium laeve) i inne.   Sprzyjające warunki dla rozwoju grzybów to zazwyczaj: Środowisko lekko kwaśne, temperatury zależnie od gatunku, a nawet części pojedyńczego grzyba i zawiera się w przedziale minimalnym 3oC do maksymalnych 40oC, miejsca wilgotne, ciemne i nieprzewiewne. Efekt końcowy rozwoju grzybów domowych, to zaatakowanie drewna i całkowite niszczenie drewna, murów, kruszenie elementów, po których ten grzyb się rozprzestrzenia.Grzyb dokonuje zniszczeń na drodze chemicznej i mechanicznej. Mechaniczne uszkodzenia powoduje przerastanie grzybem elementów zaatakowanych, a w drodze reakcji chemicznych związanych z rozwojem biologicznym grzyba wydziela się dwutlenek węgla, wilgoć oraz kwasy i alkohole.Szkody w elementach drewnianych to: rozkład przyzmatyczny, proszkowaty, płytkowy, utrata wytrzymałości elementów na zginanie, ściskanie i spadek twardości, a w końcowej fazie całkowity rozkład.Poniżej przykłady zniszczeń wywołanych przez grzyby domowe. Więcej fotografii znajdziesz w galerii.

    

Szkody w murach to: wilgoć, korozja , odparzanie i odpadanie tynków, zmurszenie cegły i kruszenie zaprawy użytej do spoin.Wpływ zagrzybienia na mieszkańców: zaduch rozkładającej się materii, wilgoć, fruwające w powietrzu zarodniki powodują u mieszkańców takich pomieszcze? problemy z oddychaniem są powodem nudności i częstych bólów głowy.Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne

 

  

Czyszczenie dachów

Waigel proponuje niewiarygodnie skuteczny sposób likwidowania zanieczyszczeń z praktycznie wszystkich rodzajów pokryć dachowych. Czyszczenie dachu o powierzchni około 180m2 (w tym odgrzybianie, likwidowanie alg, likwidowanie mchów, porostów itp.), klasycznym kształcie i rodzaju (dwuspadowy i czterospadowy), oraz średnim zanieczyszczeniu to 20-30 godzin.Rodzaje pokryć dachowych z którymi radzimy sobie doskonale:dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, dachówka bitumiczna, papa,gont, eternit, Całość procesu czyszczenia to dwa etapy pracy:Dwukrotny oprysk dachu środkami powodującymi usunięcie zanieczyszczeń - mchów, grzybów, alg, itp. Zabezpieczenie całości powierzchni przed ponownym osadzaniem zanieczyszczeń oraz rozwojem grzybów, alg, mchów itp. Czyszczenie elewacjiRównie szybko, skutecznie i w podobny sposób wyczyściny z Państwa elewacji grzyby, porosty, algi, mchy. Czyścimy praktycznie wszystkie rodzaje elewacji wykonanych z:cegły,  klinkieru, tynku zwykłych i szlachetnych, kamienia - nie czyścimy piaskowca drewna.Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|
Odgrzybianie - Informacje o usługach
Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów, likwidowanie pleśni.

odgrzybianie budynkówodgrzybianie ścianodgrzybianie mieszkańusuwanie pleśniodgrzybianie murówlikwidowanie grzybówlikwidowanie pleśniodgrzybianie drewnaodgrzybianie składów i magazynówodgrzybianie halodgrzybianie sklepówusuwanie grzybów

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.  Odgrzybianie wykonujemy we wszystkich rodzajach pomieszczeń od niewielkich wnęk z szafami przez całe domki jedno i wielo rodzinne po obiekty przemysłowe, produkcyjne czy magazynowe. Odgrzybiamy pomieszczenia nietypowe – mamy doświadczenie w odgrzybianiu archiwów, piekarni, kościołów.Opracowaliśmy metody i technologie pozwalające skutecznie świadczyć usługę odgrzybianie na różnorodnych podłożach i materiałach – potrafimy skutecznie odgrzybić wszystkie rodzaje murów, drewno, płyty OSB, sklejkę i materiały drewnopochodne, papier, gumę, tworzywa sztuczne. W przypadku składanych przez instytucje zapytań wymagających indywidualnych rozwiązań, przeprowadzamy wizję lokalną i opracowujemy strategię usługi odgrzybianie, dostosowaną do rozmiaru porażenia, miejsca, podłoża, rodzaju grzybów i oczekiwań klienta. Odgrzybianie kończy protokół powykonawczy, który zawiera gwarancje, zalecenia, porady eksploatacyjne, wyniki pomiarów itp. Odgrzybianie mieszkań, piwnic, pomieszczeń gospodarczych ( w tym likwidowanie pleśni ). Usługa adresowana do indywidualnych właścicieli i użytkowników lokali, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych jak i developerów czy biur nieruchomości. Proponowane rozwiązania mają na celu usuwanie grzybów pleśniowych. Odgrzybianie to skuteczne i zajmujące tylko kilka godzin zabiegi wykonywane doskonałymi, nowoczesnymi środkami chemicznymi przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników. W ramach usługi odgrzybianie dochodzimy przyczyn powstania zagrzybień dokonując niezbędnych oględzin i pomiarów. Każda usługa odgrzybianie zostaje potwierdzona protokółem powykonawczym zawierającym wyniki pomiarów, dokumentację fotograficzną, zaleceniami dla klienta dotyczącymi prawidłowej eksploatacji i likwidacji przyczyn zagrzybienia. Jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy próbki powietrza i wymazy z podłoży, przeprowadzamy badania laboratoryjne i wykonujemy ekspertyzy mykologiczne czy mykologiczno-budowlane. Badania laboratoryjne i ekspertyzy nie zawierają się w ogólnej cenie odgrzybiania i wymagają odrębnej umowy i wyceny.Odgrzybianie nie jest równoznaczne z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, udrożnieniem niedrożnych kanałów wentylacyjnych czy wykonaniem ekspertyz lub badań laboratoryjnych. Ten zakres prac wymaga odrębnego zlecenia. W ramach usługi odgrzybianie otrzymujecie Państwo skuteczne usunięcie grzybów i ich zarodników, określenie przyczyn powstania zagrzybienia, pomiary drożności i wydajności wentylacji, wilgotności powietrza w lokalu, temperatur, stopnia zawilgocenia przegród budowlanych czy materiału na którym rozwija się grzyb. Jeśłi zachodzi taka potrzeba zdjęcia mikroskopowe, pomiary termiki przegród budowlanych itp. Ponadto w protokóle znajdują się zalecenia i porady eksploatacyjne pozwalające w przyszłości uniknąć tworzenia warunków korzystnych dla rozwoju grzybów. Badania laboratoryjne  ( badania mikrobiologiczne ) – usługi polegające na badaniu pobranych próbek powietrza i wymazów z podłoża. Po hodowli pobranego materiału w warunkach laboratoryjnych określenie rodzaju grzybów, ilości kolonii oraz identyfikacja do gatunków w tym wskazanie patogenów. Wynik badania laboratoryjnego dosyarczamy po 43 dniach od daty pobrania materiału.Ekspertyza mykologiczno-budowlana – zawiera wyniki dokonanych pomiarów, dokumentację fotograficzną, wyniki oględzin oraz badań stanu technicznego budynku z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń, zakresu koniecznych napraw, rozmiaru zniszczeń dokonanych przez grzyby, domowe, grzyby pleśniowe, owady i bakterie. W ekspertyzie mykologiczno-budowlanej umieszcza się informacje o sposobach usunięcia przyczyn zaistniałego stanu i na jej podstawie przygotowuje się m.in. dokumenty kosztorysowe i projektowe. Ekspertyza mykologiczno-budowlana jest odrębną usługą wykonywaną przez naszą firmę. Jej wykonanie nie zawiera się w żadnej z wymienionych wyżej usług.    Grzyb domowyOprysk na niewielkich powierzchniachGrzyb pleśniowy Czyszczenie elewacji - Szybki i skuteczny sposób na pozbycie się z elewacji budynków zanieczyszczeń biologicznych takich jak algi, mchy, porosty. Proces czyszczenia chemicznego pozwala skutecznie usunąć zanieczyszczenia bez kłopotliwego ich skrobania, drapania czy zdzierania. Czyszczenie ściany o powierzchni 60 m2 to tylko kilka godzin pracy, bez drapania, skrobania czy mechanicznego usuwania zanieczyszczeń! W przypadku nieuszkodzonych powłok malarskich, po usunięciu zanieczyszczeń metodą firmy Waigel, ściany najczęściej nie wymagają ponownego malowania! Nie podejmujemy się czyszczenia elewacji zanieczyszczonej graffiti oraz elewacji wykonanych z piaskowca.    Czyszczenie elewacji dobór środkaetap 1 Czyszczenie elewacji test środkaetap 2 Czyszczenie elewacji właściwy środekdziałanie po 20 min.      Czyszczenie elewacji stan przed czyszczeniemwdoczny biofilm Elewacja po pierwszym etapie czyszczeniawidoczne działanie preparatu Wyczyszczona elewacja po spłukaniu preparatu i wyschnięciu  Wykonujemy izolacje poziome i izolacje pionowe.izolacje przeciwwilgocioweosuszanie ścianlikwidowanie wilgociiniekcja krystalicznainiekcja ciśnieniowa ( iniekcja niskociśnieniowa )drenaż opaskowyWykonujemy wszelkie rodzaje usług dotyczących izolacji lekkich. Z uwagi na dużą skuteczność, krótki czas wykonania przepony ( izolacja pozioma ) oraz rozsądną cenę polecamy wykonywanie izolacji poziomych metodą iniekcji wszędzie tam gdzie to możliwe.     Poszukiwanie elementów stalowych, konstrukcyjnych, przewodów elektrycznych Wiercenie otworów w wyznaczonych punktach Pompowanie środka hydrofobowego Wilgoć - Osuszanie BudynkówWilgotne zagrzybione ściany, specyficzny zapach, purchle, wykwity solne, zaduch, złe samopoczucie mieszkańców …Znamy to aż za dobrze. Polecamy zbiór usług rozpoczynający się od poprawnego rozpoznania przyczyn powstania wilgoci ( ekspertyza mykologiczno-budowlana lub wizja lokalna ) przez dobranie odpowiednich metod osuszania, izolacji i wentylacji aż po odgrzybianie żcian, odgrzybianie drewna, usuwanie wykwitów solnych, odsalanie ścian i układanie tynków renowacyjnych. Wykonujemy osuszanie i izolacje wodochronne pojedynczych pomieszczeń oraz całych budynków.  Porady Budowlane – Udzielamy porad budowlanych związanych z procesem przygotowania budowy, doboru materiałów i technologii, prowadzeniem remontów i adaptacji. Wyjaśniamy problemy wynikające z przepisów, a w szczególności z „Prawa Budowlanego”. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych ze wznoszeniem i eksploatacją obiektu budowlanego. Kierownictwo Budów – Przyjmujemy zlecenia na Kierowanie budowy od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego1) Pełnienie funkcji kierownika budowy2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i rozpoczącie robót3) Zaplanowanie robót4) Sporządzenie planu BIOZ 5) Prowadzenie robót budowlanych6) Doprowadzenie do odbiorów częściowych8) Przeprowadzenie odbioru końcowego    Zachęcamy do zadawania pytań - ułatwi to Państwu zakładka  "Zamów - Zapytaj".   Aby zaoszczędzić Państwa czas i rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy listę Najczęściej Zadawanych Pytań. Zachęcamy do nadsyłania nam e-listów z pytaniam, postaramy się na te pytania odpowiadać w dziale "Najczęściej Zadawanych Pytań" Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|
Dane Adresowe

 

Waigelbiuro@waigel.plpytania techniczne prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, który znajdziecie  TUTAJstrona firmowa http://waigel.pl

 

 

 

strony specjalistyczne dotyczące odgrzybianiahttp://odgrzybianie.net.plhttp://odgrzybianie.nethttp://odgrzybiam.plstrony dotyczące izolacji przeciwwilgociowychhttp://iniekcja.plTelefon

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00sobota 9:30-16:00w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.

 

 

Odgrzybianie

Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów, likwidowanie pleśni.

odgrzybianie budynkówodgrzybianie ścianodgrzybianie mieszkańusuwanie pleśniodgrzybianie murówlikwidowanie grzybówlikwidowanie pleśniodgrzybianie drewnaodgrzybianie składów i magazynówodgrzybianie halodgrzybianie sklepówusuwanie grzybów

Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

 

Od Stycznia 2018r. pracujemy tylko w obszarze zaznaczonym kolorem zielonym.

 Odgrzybianie wykonujemy we wszystkich rodzajach pomieszczeń od niewielkich wnęk z szafami przez całe domki jedno i wielo rodzinne po obiekty przemysłowe, produkcyjne czy magazynowe. Odgrzybiamy pomieszczenia nietypowe – mamy dołwiadczenie w odgrzybianiu archiwów, piekarni, kościołów.Opracowaliśmy metody i technologie pozwalające skutecznie świadczyć usługę odgrzybianie na różnorodnych podłożach i materiałach – potrafimy skutecznie odgrzybić wszystkie rodzaje murów, drewno, płyty OSB, sklejkę i materiały drewnopochodne, papier, gumę, tworzywa sztuczne. W przypadku składanych przez instytucje zapytań wymagających indywidualnych rozwiązań, przeprowadzamy wizją lokalną i opracowujemy strategię usługi odgrzybianie, dostosowaną do rozmiaru porażenia, miejsca, podłoża, rodzaju grzybów i oczekiwań klienta. Odgrzybianie kończy protokół powykonawczy, który zawiera gwarancje, zalecenia, porady eksploatacyjne, wyniki pomiarów itp. Grzyb domowy (Serpula lacrymans) - powoduje bardzo poważne szkody. Pozostawienie porażonego drewna "do następnego remontu" skutkuje jego całkowitym zniszczeniem.   Grzyb domowy - szkody które powoduje mogą być bardzo poważneGrzyb domowy (Serpula lacrymans) - owocnikiGrzyb domowy (Serpula lacrymans) - sznury i grzybniaGrzyb pleśniowy lub jak mówią inni grzyb-pleśń - powoduje minimalne szkody budowlane za to bardzo poważnie wpływa na zdrowie mieszkańców i użytkowników porażonych przez niego mieszkań, biur itp . Potrafi w kilka tygodni rozwinąć się z zarodnika do stanu silnie zarodnikującej grzybni.   Grzyb pleśniowy - poważnie szkodzi naszemu zdrowiuGrzyb pleśniowy - typowe miejsceGrzyb pleśniowy - typowe miejsceOdgrzybianie mieszkań, piwnic, pomieszczeń gospodarczych ( w tym likwidowanie pleśni ). Usługa adresowana do indywidualnych właścicieli i użytkowników lokali, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych jak i developerów czy biur nieruchomości. Proponowane rozwiązania mają na celu usuwanie grzybów pleśniowych. Odgrzybianie to skuteczne i zajmujące tylko kilka godzin zabiegi wykonywane doskonałymi, nowoczesnymi środkami chemicznymi przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników. W ramach usługi odgrzybianie dochodzimy przyczyn powstania zagrzybie? dokonując niezbędnych oględzin i pomiarów. Każda usługa odgrzybianie zostaje potwierdzona protokółem powykonawczym zawierającym wyniki pomiarów, dokumentację fotograficzną, zaleceniami dla klienta dotyczącymi prawidłowej eksploatacji i likwidacji przyczyn zagrzybienia. Jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy próbki powietrza i wymazy z podłoży, przeprowadzamy badania laboratoryjne i wykonujemy ekspertyzy mykologiczne czy mykologiczno-budowlane. Badania laboratoryjne i ekspertyzy nie zawierają się w ogólnej cenie odgrzybiania i wymagają odrębnej umowy i wyceny.Odgrzybianie nie jest równoznaczne z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, udrożnieniem niedrożnych kanałów wentylacyjnych czy wykonaniem ekspertyz lub badań laboratoryjnych. Ten zakres prac wymaga odrębnego zlecenia.W ramach usługi odgrzybianie otrzymujecie Państwo skuteczne usunięcie grzybów i ich zarodników, określenie przyczyn powstania zagrzybienia, pomiary drożności wentylacji, wilgotności powietrza w lokalu, temperatur, stopnia zawilgocenia przegród budowlanych czy materiału na którym rozwija się grzyb. Ponadto w protokóle znajdują się zalecenia i porady eksploatacyjne pozwalające w przyszłości uniknąć tworzenia warunków korzystnych dla rozwoju grzybów.Badania laboratoryjne – usługi polegające na badaniu pobranych próbek powietrza czy wymazu z podłoża (próbki pobierane w zależności od potrzeb) i po hodowli pobranego materiału w warunkach laboratoryjnych określenie rodzaju kolonii, ilości kolonii oraz identyfikacja grzybów do gatunków w tym wskazanie patogenów. Wynik badania laboratoryjnego dostępny jest po 43 dniach licząc od daty pobrania materiału.Ekspertyza mykologiczno-budowlana – zawiera wyniki dokonanych pomiarów, dokumentację fotograficzną, wyniki oględzin oraz badań stanu technicznego budynku z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń, zakresu koniecznych napraw, rozmiaru zniszczeń dokonanych przez grzyby, domowe, grzyby pleśniowe, owady i bakterie. W ekspertyzie mykologiczno-budowlanej umieszcza się informacje o sposobach usunięcia przyczyn zaistniałego stanu i na jej podstawie przygotowuje się m.in. dokumenty kosztorysowe i projektowe. Ekspertyza mykologiczno-budowlana jest odrębną usługą wykonywaną przez naszą firmę. Jej wykonanie nie zawiera się w żadnej z wymienionych wyżej usług.    Grzyb domowyOprysk na niewielkich powierzchniachGrzyb pleśniowy  

ZADZWOŃ TERAZ

880 722 589

TELEFON, SMS, E-mailZADZWO? TERAZ Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00sobota 9:30-16:00w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zachęcamy do zadawania pytań - ułatwi to Państwu zakładka  "Zamów - Zapytaj".   Aby zaoszczędzi?ć Państwa czas i rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy listę Najczęściej Zadawanych Pytań. Zachęcamy do nadsyłania nam e-listów z pytaniam, postaramy się na te pytania odpowiadać w dziale "Najczęściej Zadawanych Pytań"U?yteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|   
Odgrzybianie Katowice można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie śląskim

Będzin Bielsko-Biała Bierutów Blachownia Bytom Chorzów Cieszyn Czechowice-Dziedzice Czeladź Czerwionka-Leszczyny Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Imielin Jastrzębie Zdrój Jaworzno Kalety Katowice

 

Kłobuck Knurów Koniecpol Koziegłowy Krzepice Kuźnia Raciborska Lędziny Lubliniec Łaziska Górne Łazy Miasteczko Śląskie Mikołów Mysłowice Myszków Ogrodzieniec Orzesze Piekary Śląskie

Pilica Poręba Pszczyna Pszów Pyskowice Racibórz Radlin Radzionków Ruda Śląska Rybnik  Siemianowice Śląskie Siewierz Skoczów Sosnowiec Strumień

Szczekociny Szczyrk Świętochlowice Tarnowskie Góry Toszek Tychy UstrońWilamowice Wisła Wodzisław śląski Wojkowice Woźniki Zabrze Zawiercie Żarki Żory Żywiec

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c. odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie świętokrzyskim

Bodzentyn Busko Zdrój Chęciny Chmielnik Ćmielów Działoszyce Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce

 

Końskie Kunów Małogoszcz Opatów Osiek Ostrowiec Świętokrzyski Ożarów 

Piłczów Połaniec Sandomierz Sędziszów Skalbmierz Skarżysko-Kamienna Starachowice Staszów Stąporków Suchedniów Włchock Włoszczowa Zawichost

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne

Odgrzybianie Kraków

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie ma?opolskim

Alwernia Andrychów Biecz Bochnia Brzesko Brzeszcze Bukowno Chełmek Chrzanów  Czchów Dąbrowa Tarnowska Dobczyce Gorlice 

 

Grybów Jordanów Kalwaria Zebrzydowska Kąty Kraków Krynica Krzeszowice Limanowa Maków Podhala?ski Miechów Mszana Dolna Muszyna Myślenice

Niepołomice Nowy Sącz Nowy Targ Nowy Wiśnicz Olkusz Oświęcim Piwniczna Zdrój Proszowice Rabka Skała Skawina Sławków Słomniki Stary Sącz Sucha Beskidzka Sułkowice Szczawnica Świątniki Górne Tarnów Trzebinia Tuchów Wadowice Wieliczka Wolbrom Zakopane Zator Żabno

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne

Odgrzybianie Łódź

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie łódzkim

Aleksandrów Łódzki Bełchatów Biała Rawska Błaszki Brzeziny Drzewica Działoszyn Głowno Kamieńsk Koluszki Konstantynów Łódzki

 

Krośniewice Kutno Łask  Łowicz Łódź Opoczno Ozorków Pabianice Pajęczno Piotrków Trybunalski

Poddębice Przedbórz Radomsko Rawa Mazowiecka Sieradz Skierniewice Stryków Sulejów Szadek Tomaszów Mazowiecki Tuszyn Uniejów Warta WieluńWieruszów Zduńska Wola Zelów Zgierz Złoczew Żychlin

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Opole

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie opolskim

Baborów Biała Brzeg Byczyna Dobrodzie? Głogówek Głubczyce Głuchołazy Gogolin 

 

Gorzów Śląski Grodków Kędzierzyn-Koźle Kietrz Kluczbork Kolonowskie Korfantów Krapkowice Leśnica

Lewin Brzeski Namysłów Niemodlin Nysa Olesno Opole Otmuchów Ozimek Paczków Praszka Prudnik Strzelce Opolskie Ujazd Wołczyn Zawadzkie Zdzieszowice

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Poznańmożna zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.

Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c. w województwie wielkopolskim

Bojanowo Borek Wielkopolski Buk Chodzież Czarnków CzempińCzerniejewo Dąbie Dobra Dolsk Gniezno Golina  GostyńGrabów nad Prosną Grodzisk Wielkopolski Jarocin Jastrowie Jutrosin Kalisz K?pno Kleczew Kłecko Kłodawa Kobylin Koło Konin Kostrzyn

Kościan Wielkopolski Kórnik Krajenka Krobia Krotoszyn Krzyż Wielkopolski Książ Wielkopolski Leszno LubońLwówek Margonin Miejska Górka Międzychód Mikstat Miłosław Mosina Murowana Goślina Nekla Nowe Skalmierzyce  Oborniki Obrzycko Odolanów Okonek

Opalenica Osieczna Ostroróg Ostrów Wielkopolski Ostrzeszów Piła Pleszew Pniewy Pobiedziska Pogorzela Poniec PoznańPrzedecz Puszczykowo Pyzdry Rakoniewice Raszków Rawicz Rychwał Rydzyna Sieraków Skoki Słupca Sompolno Stawiszyn Sulmierzyce Swarzędz Szamocin Szamotuły Ślesin Śmigiel Śrem Środa Wielkopolska Trzcianka Trzemeszno Tuliszków Turek Ujęcie Wągrowiec  Wielichowo Witkowo Wolsztyn Wronki Wrze?nia Wyrzysk Wysoka Zagórów  Zduny

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Rzeszów

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie podkarpackim

Baranów Sandomierski Brzozów Cieszanów Dębica Dukla Dynów Głogów Małopolski Iwonicz Zdrój Jarosław Jasło Jedlicze

 

Kałczuga Kolbuszowa Krosno Lesko Leżajsk Lubaczów Łańcut Mielec Narol Nisko 

Nowa Sarzyna Oleszyce Pilzno Przemyśl Przeworsk Radomyśl Wielki Radymno Ropczyce Rudnik nad Sanem Rymanów Rzeszów Sanok Sędziszów Małopolski Sieniawa Sokołów Małopolski Stalowa Wola Strzyżów Tarnobrzeg Tyczyn Ulanów Ustrzyki Dolne Zagórz

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Warszawa

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ. Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie mazowieckim

Białobrzegi  Błonie Brok Brwinów Chorzele Ciechanów Drobin Garwolin Gąbin Glinojeck Gostynin Góra Kalwaria Grodzisk Mazowiecki Grójec  Józefów  Karczew Kobyłka Konstancin-Jeziorna

 

Kosów Lacki Kozienice Legionowo Lipsko Łaskarzew Łochów Łomianki Łosice Maków Mazowiecki Marki Milanówek Mińsk Mazowiecki Mława Mogielnica Mordy Mszczonów Myszyniec Nasielsk Nowe Miasto nad Pilicą Nowy Dwór Mazowiecki Ostrołęka

Ostrów Mazowiecka Otwock Ożarów Mazowiecki Piaseczno Piastów Pilawa Pionki Płock Płońsk Podkowa Leśna Pruszków Przasnysz Przysucha Pułtusk  Radom Radzymin Różan Serock Siedlce Sierpc Skaryszew Sochaczew Sokołów Podlaski Sulejówek Szydźowiec Tłuszcz Warka Warszawa Wesoła Wągrów Wołomin Wyszków Wyszogród  Zakroczym Ząbki Zielonka   Żyrardów

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Wrocław

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ.  Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.w województwie dolnośląskim

Bardo Bielawa Bierutów Bogatynia Boguszów-Gorce Bolesławiec Bolków Brzeg Dolny Bystrzyca Kłodzka Chocianów Chojnów Duszniki Zdrój Dzierżoniów Głogów Głuszyca Góra Gryfów Śląski Jawor Jaworzyna Śląska Jedlina Zdrój Jelcz-Laskowice Jelenia GóraKamienna Góra Karpacz

Kąty Wrocławskie Kłodzko Kowary Kudowa Zdrój Lądek Zdrój Legnica Leśna Lubań Lubawka Lubin Lubomierz Lwówek Śląski Mieroszów Międzybórz Międzylesie Milicz Mirsk Niemcza Nowa Ruda Nowogrodziec Oborniki Śląskie Oleśnica OławaPiechowi

Pieńsk Pieszyce Piława Górna Polanica Zdrój Polkowice Prochowice Prusice Przemków Radków Siechnice Sobótka Stronie Śląskie Strzegom Strzelin Syców Szczawno Zdrój Szczytna Szklarska Poręba ?Śinawa Środa Śląska ŚwidnicaŚwiebodziceŚwieradów Zdrój Świerzawa Trzebnica Twardogóra Wałbrzych Wąsosz Węgliniec Wiązów Wleń Wojcieszów Wołów Wrocław Zawidów Ząbkowice Śląskie Zgorzelec Ziębice Złotoryja Złoty Stok Żarów Żmigród

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie pleśni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne|

Odgrzybianie Zielona Góra

można zamówić usługi lub zasięgnąć informacji na temat usługi dzwoniąc na dyżurny numer telefonu 880 722 589 – Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00, sobota 9:30-16:00 w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie. Zapytanie można też wysłać za pomocą formularza –  formularz dostępny TUTAJ. Lista miejscowości najczęściej odwiedzanych przez Waigel s.c.

w województwie lubuskim

Babimost Bytom Odrzański Cybinka Czerwieńsk Dobiegniew Drezdenko Gorzów Wielkopolski Gozdnica Gubin Iłowa Jasień

 

Kargowa Kostrzyn Kożuchów Krosno Odrzańskie Lubniewice Lubsko  Małomice Międzyrzecz Nowa Sól Nowe Miasteczko

Nowogród Bobrzański Ożno Lubuskie Rzepin Skwierzyna Sława Słubice Strzelce Krajeńskie Sulechów Sulęcin Szlichtyngowa Szprotawa Świebodzin Torzym Trzciel Witnica Wschowa Zbąszynek Zielona Góra  Żary

 

Użyteczne linki do stron branżowych| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| Usuwanie ple?ni| likwidowanie domowych grzybów|odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne