Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne -usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Oferta
Odgrzybianie
Galeria Grzybów Pleśniowych
Odgrzybianie Budynków
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów, Czyszczenie Elewacji
Izolacje Przeciwwilgociowe
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Najczęściej zadawane pytania
Wyszukaj w Serwisie
Polecane Strony
Mapa Serwisu
Obszar Działania
Dane Adresowe
Polityka prywatności
grzyby-waigel-02-06-2008 007.jpg
2-lata-gwarancji.jpg
ekspertyzy.jpg
Tagi witryny
odgrzybianie waigel odgrzybianie ścian odgrzybianie murów odgrzybianie drewna odgrzybianie mieszkań suchy dom odgrzybianie opole odgrzybianie kraków odgrzybianie wrocław usuwanie pleśni osuszanie odgrzybianie katowice ekspertyzy odgrzybianie łódź odgrzybianie warszawa myko czyszczenie dachów odgrzybianie poznań czyszczenie elewacji
Polecane Strony
odgrzybianie murów, pleśń
odgrzybianie drewna
odgrzybianie mieszkań
Izolacje wodochronne
odgrzybianie
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
zagrzybienie
Osuszanie Budynków Email

  


 

Izolacje Przeciwwilgociowe - Osuszanie

Obiekty budowlane, budynki, a w nich mieszkania s? nara?one na dzia?anie wilgoci z ró?nych kierunków i w ró?nym nat??eniu. Zapobieganie szkodliwym skutkom inwazji wilgoci dokonuje si? poprzez wykonanie izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne, ze wzgl?du na to przed jak? wilgoci? chroni? dziel? si? na :
izolacje przeciwwilgociowe – chroni?ce fundamenty, ?ciany, stropy i tarasy przed wod? nie wywieraj?c? ci?nienia,
izolacje przeciwwodne -zabezpieczaj? przed wod? pod ci?nieniem
izolacje parochronne – chroni? przed przenikaniem pary wewn?trz pomieszcze?

Ze wzgl?du na kierunek jaki odcina przedostawanie si? wilgoci do budynku , izolacje wodochronne dziel? si? na :
poziome – zwykle uk?adana na powierzchni stóp i ?aw fundamentowych , oraz pod posadzkami , zagradza dost?p przenikania wody pionowo do budynku
pionowe – uk?adana na bocznych ?cianach fundamentowych, zabezpiecza przed nap?ywem wody w kierunku poziomym

Elementy budynku zag??bione w ziemi mog? by? izolowane:
izolacj? typu lekkiego - ten typ izolacji stosuje si?, gdy budynek jest posadowiony powy?ej zwierciad?a wody gruntowej lub na gruntach przepuszczalnych. Izolacj? poziom? stanowi? folie , papy , a izolacj? pionow? uk?ada si? na p?aszczyzny pionowe pokrywaj?c je lepikami, emulsjami
izolacj? typu ci??kiego – jest stosowana w przypadku posadowienia budynku w gruncie nieprzepuszczalnym i poni?ej zwierciad?a wody gruntowej. W tym typie izolacji stosuje si? wielowarstwowe ok?adziny zewn?trzne wykonane z pap, folii i dodatkowo wzmocnionymi ?ciankami dociskowymi.

Izolacje te ze wzgl?du na miejsce wykonania izolacji dziel? si? na:
wanny zewn?trzne – wyst?puj? gdy budynek jest nara?ony na ci?g?e parcie wody
wanny wewn?trzne – stosuje si? gdy obiekt jest zag??biony cz??ciowo poni?ej zwierciad?a wody gruntowej


W przypadku, gdy zastosowanie izolacji przeciwwodnej jest niedostateczne i budynek jest nara?ony na wzmo?one dzia?anie wody pod ci?nieniem wykonuje si? drena?, który odprowadza wody napieraj?ce na elementy budynków zag??bionych w gruncie.

Drena? dzieli si? na :
drena? opaskowy – zbiera do przewodów rurowych opasuj?cych budynek wod? i odprowadza do studzienek zbieraj?cych
drena? powierzchniowy – zbiera wod? od spodu pod?ogi piwnicy i odprowadza do drena?u opaskowego.

Drena? opaskowy opasuje rurami drenarskimi budynek tak ,?e s?czek najwy?szy le?y powy?ej górnej kraw?dzi fundamentu i ze spadkiem oko?o 0,5% odprowadza wod? do studni zbiorczych znajduj?cych si? poza obr?bem budynku. Ca?y system jest u?o?ony w obsypce filtracyjnej, która zapewnia przepuszczalno??.

W przypadku, gdy woda gruntowa wyst?puje prawie pod pod?og? piwnicy lub, gdy pod budynkiem wyst?puj? przewarstwienia gruntu przesi?kliwego i nieprzesi?kliwego nale?y pod pod?og? zastosowa? drena? powierzchniowy. S? to s?czki u?o?one w obsypce filtracyjnej odprowadzaj?ce wod? do drena?u opaskowego.

Metoda elektroiniekcji – eliminuje kapilarne podci?ganie wilgoci.
Zalety metody w porównaniu z wykonaniem izolacji pionowej lub poziomej albo podcinaniem murów:
nie narusza konstrukcji
mo?na wykonywa? prace bez wykwaterowywania mieszka?ców


Co to jest elektroiniekcja? Jest to wprowadzenie do murów ?rodków hydrofobowych , które przy u?yciu instalacji wpuszczonych w ?ciany elektrod, tworz? w murze poziom? przepon? blokuj?c? podci?ganie wody.


Osuszanie wilgoci dora?nej przez zastosowanie pomp, nagrzewnic
po zalaniach w wyniku awarii instalacji wodnej
po zalaniach wod? deszczow?
w obiektach w czasie budowy lub po jej zako?czeniu z wilgoci technologiczny.


U?yteczne linki do stron bran?owych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ?cian| Usuwanie ple?ni| likwidowanie domowych grzybów|
odgrzybianie| zagrzybienie| ekspertyzy mykologiczne| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne| 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »